Zgromadzenie Walne

W dniu 28.05.2018 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników i zatwierdziło Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie z działalności spółki za rok 2017 oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2017.

About the Author: Dział Szkoleń GAWOS